program otevřen

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Výše podpory
až 70 %
Maximální výše
až 10 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 15.1.2021
Celková alokace
100 000 000 Kč

Kdo může dotaci získat

  • obec, která má ve svém katastru území, které je možné definovat jako sociálně vyloučenou lokalitu (SVL) dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR
  • obec, která se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, která má ve své územní působnosti území SVL dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR
  • obec, která má ve svém správním obvodu obec s definovanou SVL.
  • kraj, který je vlastníkem nemovitosti určené k demolici, která leží na území působnosti území SVL

Na co se dotace vztahuje

  • Podpora demolic budov v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality. Demolice objektu bude následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení.

Základní podmínky a cíle programu

Cílem programu je připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací.