program uzavřen

UZAVŘENO Nepobytové sociální služby

Tato výzva podporuje ambulantní a terénní služby sociální péče tak, aby mohly být vytvořeny podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb.

Výše podpory
až 100 %
Maximální výše
až 30 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 28.6.2024
Celková alokace
1 000 000 000 Kč

PRODLOUŽENO

Tato výzva podporuje ambulantní a terénní služby sociální péče tak, aby mohly být vytvořeny podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb.

Podporované aktivity

Podporovanými aktivitami jsou:

 • nákup nemovitostí včetně pozemků,
 • výstavba, rekonstrukce a úpravy zázemí pro poskytování ambulantní či terénní služby sociální péče,

a to pokud se týká těchto služeb:

 • osobní asistence,
 • pečovatelská služba,
 • průvodcovské a předčitatelské služby jako terénní nebo ambulantní služba,
 • podpora samostatného bydlení jako terénní služba,
 • odlehčovací služby, pouze v terénní nebo ambulantní formě,
 • centra denních služeb,
 • denní stacionáře.

Oprávnění žadatelé

 • kraj, obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část
 • dobrovolný svazek obcí,
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku
 • další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat obec/kraj/hl. město Praha nebo městská část,
 • organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace,
 • spolky a pobočné spolky,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • ústavy,
 • církve, církevní organizace a církevní právnické osoby,
 • nadace a nadační fondy.

Výše dotace

Celková alokace výzvy 1 mld. Kč.
Dotace je poskytována jako 100%.
Co se týče minimální a maximální výše,

 • v případě projektů oprávněných žadatelů spadajících do tzv. neziskového sektoru: 1 mil.–30 mil. Kč vč. DPH,
 • v případě projektů oprávněných žadatelů spadajících do tzv. veřejného sektoru: 1 mil.–30 mil. Kč bez DPH.

Termíny

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 15. 11. 2023.
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace: 31. 10. 2025.

Co dál

Neváhejte se se svým nápadem nebo plánem ozvat nejlépe hned a využít nezávaznou konzultaci zdarma.
kontaktní stránka

Výzvu MPSV najdete tady.