Zásady ochrany osobních údajů

ARTENDR s.r.o.

Společnost ARTENDR s.r.o. se sídlem Nádražní 67, 281 51 Velký Osek, IČO 24190853, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187147, která je provozovatelem webových stránek www.artendr.cz, www.dotacnipruvodce.cz a www.dotace-irop.cz prohlašuje, že nakládá s osobními údaji v souladu s platnými a účinnými právními předpisy ČR v oblasti ochrany osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů („Zásady") stanovují, jaké osobní údaje subjektů jsou sbírány při návštěvě, při použití kontaktního formuláře a při přihlášení k odběru newsletterů na webových stránkách webových stránek www.artendr.cz, www.dotacnipruvodce.cz a www.dotace-irop.cz („webové stránky") a jakým způsobem je s nimi dále nakládáno.

1. Osobní údaje a jejich zpracování

Rozsah, účel a právní důvod zpracování osobních údajů

Rozsah zpracování

Při přihlášení k odběru newsletterů je zpracovávána e-mailová adresa zájemce.

Při odeslání kontaktního formuláře je zpracováváno jméno, e-mail, telefon, případně další osobní údaje, který návštěvník webových stránek uvede.

Další informace sbírané v souvislosti s návštěvou webových stránek jsou uvedeny v bodě 3 těchto Zásad.

Účel zpracování: komunikace se zájemci o služby, zlepšování kvality služeb a jejich nabízení.

Právní důvod zpracování osobních údajů: souhlas se zpracováním osobních údajů, plnění smlouvy (opatření přijatá před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů).

Třetí strany

Správce předává osobní údaje následujícím zpracovatelům k následujícím účelům:

 • Google LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA (komunikace s klienty, statistické vyhodnocování),
 • Facebook, Inc., se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (cílení reklamy),
 • Seznam.cz a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 15000 Praha 5 - Smíchov (komunikace s klienty),
 • SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno (komunikace s klienty),
 • Mailchimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia, 30308,
 • případně dalším poskytovatelům zpracovatelských software, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

2. Zabezpečení a uchovávání osobních údajů a práva subjektů údajů

Zabezpečení osobních údajů

Správce používá pouze zabezpečený přístup do PC a software a služby, které splňují standardní požadavky na bezpečnost dat a splňují normy stanovené Evropskou unií.

Doba uchovávání

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze smlouvy a dále po dobu, po kterou je správce povinen uchovávat osobní údaje podle právních předpisů. V ostatních případech je doba zpracování osobních údajů určena účelem zpracování.

Práva subjektů údajů

Mezi práva subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracovává správce, která jsou uvedena včetně dalších podrobností v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („nařízení"), patří zejm. tato práva:

 • právo na informace a přístup ke zpracovávaným osobním údajům,
 • právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se týkají subjektu údajů a dále právo na výmaz, kterému odpovídá povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna z podmínek stanovených v nařízení,
 • právo na přenositelnost osobních údajů, jehož podstatou je možnost za určitých podmínek získat poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo následně předat tyto údaje jinému správci; subjekt osobních údajů má právo i na to, aby správce na jeho žádost předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správce, je-li to technicky proveditelné,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů správce nebo třetí strany,
 • právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Subjekt údajů, který má za to, že správce zpracovává osobní údaje v rozporu s platnými a účinnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, může požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby správce odstranil závadný stav. Subjekt údajů má rovněž právo obrátit se se svou žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů.

3. Další informace sbírané v souvislosti s návštěvou webu

Web tracking

Pro zkvalitnění služeb a zajištění funkčnosti webových stránek dochází ke shromažďování a evidenci údajů, pomocí kterých je možné vyhodnocovat činnost uživatelů na webových stránkách a zpracovávat statistické výstupy. Přitom jsou všechny osobní údaje zpracovávány v anonymizované podobě.

Za účelem zajištění maximálně uživatelsky přívětivých webových stránek a služeb využívá správce rovněž služeb společnosti Facebook, Inc., se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, která poskytuje odpovídající technické prostředky (trackingové technologie). Tyto technologie pomáhají zjišťovat, jakým způsobem jsou využívány webové stránky a jakým způsobem je možné zvýšit jednoduchost jejich používání. Dále umožňují pochopit chování zákazníka na webových stránkách za účelem snadnějšího a příjemnějšího nabízení služeb a informací.

Popis jednotlivých nástrojů a zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny na těchto odkazech:

https://www.facebook.com/business/gdpr

Cookies

Na webových stránkách jsou používány tyto cookies:

 • tzv. funkční a technické cookies, které jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti při využívání webových stránek,
 • tzv. analytické a marketingové soubory cookies, které pomáhají zlepšovat uživatelský dojem, usnadňují prohlížení webových stránek a nabízení služeb na míru zákazníkům a umožňují statistické měření nebo vyhodnocování za účelem zúčtování.

S technickými a funkčními cookies správce může pracovat na základě právních předpisů, bez nich není možné správně zobrazit obsah. Analytické a marketingové cookies lze zpracovávat pouze se souhlasem návštěvníka – ten má možnost souhlas udělit pomocí tlačítka na cookies liště nebo v nastavení webového prohlížeče.

4. Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek a žádostí týkajících se osobních údajů nebo těchto Zásad lze kontaktovat správce prostřednictvím
i) e-mailové adresy info@dotacnipruvodce.cz,
ii) tel. čísla +420 605 283 808 anebo
iii) adresy uvedené v úvodu těchto Zásad.