program uzavřen

UZAVŘENO Odborné učebny středních škol

Tato výzva se zaměřuje na podporu staveb, modernizace a vybavení odborných učeben středních škol v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji.

Výše podpory
až 85 %
Maximální výše
až 90 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 31.12.2023
Celková alokace
180 000 000 Kč

Podporované aktivity

Ze získaných prostředků je možné financovat tyto aktivity:

  • stavba, přístavba, nástavba, stavební úpravy,
  • modernizace a vybavení

odborných učeben a pracovišť odborného výcviku zaměřených alespoň na jednu z následujících oblastí formálního vzdělání:

o přírodní vědy a zdravotní vzdělání (např. chemické a fyzikální laboratoře, prostory pro nácvik zdravotních dovedností, prostory pro výuku botaniky či zoologie)

o polytechnické vzdělávání (např. robotické laboratoře)

o cizí jazyky (specializované jazykové učebny)

o hudební vzdělávání (např. specializované prostory pro výuku hudebních nástrojů, nahrávací studia)

o práce s digitálními technologiemi (např. počítačové učebny)

o řemesla a služby (např. dílny, cvičné kuchyně a prostory pro výrobu)

Oprávnění žadatelé

Výzvy se týkají krajů:

  • Karlovarského,
  • Moravskoslezského,
  • Ústeckého.

Mezi oprávněné žadatele patří:
• školské právnické osoby definované zákonem č. 561/ 2004 Sb. (školský zákon)
• obce
• dobrovolné svazky obcí
• kraje
• organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji
• NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí
v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb
• církve
• církevní organizace
• OSS
• PO OSS
• ostatní právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v
Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti,
společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti).

Výše dotace

Výše podpory je stanovena jako 85 % způsobilých výdajů.
Celková alokace výzvy je 180 mil. Kč.
Minimální výše podpory je 900 tis. Kč, maximální potom 90 mil. Kč na jednu podpořenou školu / školské zařízení.

Termíny

Datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2025.
Příjem žádostí probíhá do 31. prosince 2023.

Nebo si nejdřív prohlédněte naše hotové projekty.

Výzvu OPST pro Karlovarský kraj (č. 5) najdete tady.
Výzvu OPST pro Ústecký kraj (č. 6) najdete tady.
Výzvu OPST pro Moravskoslezský kraj (č. 7) najdete tady.