program uzavřen

UZAVŘENO Protipovodňová opatření (rozhlas)

Tyto výzvy Operačního programu Životní prostředí se zaměřují především na budování a rozšíření varovných a výstražných systémů (rozhlasů), ale i na další aktivity v rámci protipovodňových opatření.

Výše podpory
až 85 %
Příjem žádostí
do 15.12.2023
Celková alokace
250 000 000 Kč

Podporované aktivity výzva 48

Získané finanční prostředky z výzvy 48 je možné použít především na tyto aktivity:

 • budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na lokální úrovni,
 • pořízení nových varovných systémů, a to místo stávajících varovných systémů, které nevyhovují aktuálním požadavkům (upgrade varovných systémů),
 • tvorba digitálních povodňových plánů,
 • tvorba aktivního harmonogramu činností povodňových komisí,
 • generel odtokových poměrů urbanizovaného povodí,
 • plán odvádění extrémních srážek v urbanizovaném území,
 • zpracování podkladů pro stanovení záplavových území,
 • zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní.

Oprávnění žadatelé výzva 48

 • obce
 • městské části hl. města Prahy
 • kraje
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu, státní podniky

Podporované aktivity výzva 49

Získané finanční prostředky z výzvy 49 je možné použít především na tyto aktivity:

 • zpracování podkladů pro přípravu plánů pro zvládání povodňových rizik v oblastech s významným povodňovým rizikem.

Oprávnění žadatelé výzva 49

 • správci vodních toků
 • hl. město Praha

Podporované aktivity výzva 50

Výzva 50 je zaměřena na tyto aktivity:

 • budování a modernizace komplexního systému předpovědní služby zahrnující budování a modernizaci měřicích sítí, infrastruktury a nástrojů systémů včasné výstrahy na celostátní úrovni.

Oprávnění žadatelé výzva 50

 • příspěvkové organizace zřízené OSS
 • státní podniky

Výše dotace

Míra financování je stanovena na max. 50, 85 % nebo 100 %z celkových způsobilých výdajů, a to buď v maximální výši 50 mil. Kč nebo bez omezení (dle konkrétní podporované aktivity).

Termíny

Podávání žádostí probíhá od 28. června do 15. prosince 2023, u výzvy 50 do 23. února 2024.
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. prosince 2029.

Co dál

Ozvěte se nám co nejdříve se svými plány a záměry. Probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci a v případě vašeho zájmu následně rádi zařídíme zpracování povinných příloh, včasné podání žádosti i administraci dotace.
kontaktní stránka

Nebo si nejdřív prohlédněte naše hotové projekty.

Výzvu OPŽP č. 48 najdete tady.
Výzvu OPŽP č. 49 najdete tady.
Výzvu OPŽP č. 50 najdete tady.