program uzavřen

Revitalizace brownfieldů - uzavřeno

Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím Státního fondu podpory investic vyhlásilo celkem čtyři výzvy, které podpoří revitalizaci území se starou stavební zátěží.

Výše podpory
až 100 %
Maximální výše
až 500 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 20.4.2023

Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím Státního fondu podpory investic vyhlásilo celkem čtyři výzvy, které podpoří revitalizaci území se starou stavební zátěží.

Aktuálně

K tomuto tématu proběhlo živé vysílání. Záznam otázek a odpovědí a potřebné odkazy pro sledování najdete tady.

Podporované aktivity a výše dotace

Finanční prostředky z Národního plánu jsou určené na obnovu velkých i menších brownfieldů.

Základní podmínkou je vznik občanského vybavení, které bude obsahovat aktivity:

  1. vzdělávání, výchova nebo sport;

  2. kultura;

  3. společenské účely;

  4. sociální služby nebo péči o rodinu;

  5. potřeby složky integrovaného záchranného systému nebo ochranu obyvatelstva;

  6. plnění úkolů v rámci veřejné správy; nebo

  7. zdravotní služby.

Pozor: Součástí brownfieldu pro účely tohoto programu není podzemní stavba, pozemní komunikace, dráha, vodní cesta, oplocení, opěrná zeď nebo inženýrské sítě. Na tyto prvky nelze poskytnout dotaci.

Výzva č. 1: Dotace na rekonstrukci staveb – velké projekty

Výše dotace činí nejméně 30 000 001 Kč a nejvíce 500 000 000 Kč.
Dotace musí být použita na energeticky účinnou revitalizaci brownfieldu, tzn. že minimálně 90 % výše dotace musí být vynaloženo na splnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle zákona o hospodaření energií. Zbylých 10 % dotace je možné použít na libovolný jiný způsobilý náklad.
Jedná se pouze o rekonstrukci.
Výstup – nepodnikatelský charakter.

Výzva č. 2: Dotace na demolici a výstavbu – velké projekty

Výše dotace činí nejméně 30 000 001 Kč a nejvíce 500 000 000 Kč.
Náklady způsobilé do výše 100%, musí být však splněno:
A. stavba bude mít spotřebu neobnovitelné primární energie, která je alespoň o 20 % nižší než požadavek na budovu s téměř nulovou spotřebou energie podle zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov a

B. nová stavba nesmí být postavena mimo půdorys odstraněné stavby, ledaže by přesah mimo půdorys odstraněné stavby činil nejvýše 5 % zastavěné plochy odstraněné stavby.

Pouze na odstranění staveb a na provedení stavby.
Výstup - nepodnikatelský charakter.

Výzva č. 3: Dotace na rekonstrukci staveb – malé projekty

Výše dotace činí nejméně 3 000 000 Kč a nejvíce 30 000 000 Kč.
Dotace musí být použita na energeticky účinnou revitalizaci brownfieldu, tzn. že minimálně 90 % výše dotace musí být vynaloženo na splnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle zákona o hospodaření energií. Zbylých 10 % dotace je možné použít na libovolný jiný způsobilý náklad.
Určené pro stavební úpravu nebo nástavbu stavby, která je součástí brownfieldu.
Výstup: nepodnikatelský charakter.

Výzva č. 4: Dotace na úložiště uhlíku – malé projekty

Výše dotace činí nejméně 3 000 000 Kč a nejvíce 30 000 000 Kč.
Dotace je poskytována na revitalizaci brownfieldu, kterou vznikne přírodní úložiště uhlíku.
Přírodním úložištěm uhlíku se rozumí území, na kterém se po revitalizaci nenacházejí žádné stavby, a které vzniklo za účelem vázání oxidu uhličitého pomocí fotosyntézy do vegetace, příp. také do půdy a jedná se o území: 1. lesoparku v zastavěném území obce nebo 2. lesa založené podle lesního hospodářského plánu platného v sousední nebo nejbližší lesní lokalitě mimo zastavěné území obce.

Termíny

Příjem žádostí probíhá od 20. 2. 2023 až do 20. 4. 2023 a revitalizace musí být dokončena do 31. 12. 2025.

Co dál

Neváhejte se se svým nápadem nebo plánem ozvat nejlépe hned a využít konzultaci zdarma, abychom stihli vše potřebné.

S touto oblastí máme bohaté zkušenosti a i díky našemu úsilí se můžete podívat, jak to vypadá, když na místě zchátralé vily vznikne višňový sad nebo jak se bude brownfield měnit na hospodářský a technický areál.

kontaktní stránka