program uzavřen

Snížení energetické náročnosti zařízení

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu, jejímž cílem je podpora ucelených projektů vedoucích ke snížení konečné spotřeby energie a úspoře primární energie z neobnovitelných zdrojů na technologických zařízeních ve veřejných budovách a infrastruktuře.

Výše podpory
až 50 %
Příjem žádostí
do 31.5.2023
Celková alokace
500 000 000 Kč

Podporované aktivity

Podporovaných aktivit je celá řada, a to s ohledem na množství technických řešení a různorodost řešených zařízení.
Základem je snížení energetické náročnosti nebo zvýšení energetické účinnosti, a to v těchto oblastech:

  • gastro provozy (např. školských, sociálních nebo zdravotnických zařízení),
  • prádelny (např. sociálních nebo zdravotnických zařízení),
  • další technologická zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře.

Oprávnění žadatelé

Mezi oprávněné žadatele patří tyto subjekty:
• obce
• městské části hl. města Prahy,
• dobrovolné svazky obcí,
• kraje,
• veřejnoprávní instituce,
• organizační složky státu,
• příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC,
• veřejné výzkumné instituce,
• vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby,
• nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti,
• církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby,
• státní podniky,
• obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Nejsou podporovány projekty realizované na území h. města Prahy.
Cílovým územím jsou méně rozvinuté regiony:
• Severozápad – Ústecký a Karlovarský kraj,
• Severovýchod – Pardubický, Liberecký a Královéhradecký kraj,
• Moravskoslezsko – Moravskoslezský kraj,
• Střední Morava – Olomoucký a Zlínský kraj.

Výše dotace

Míra podpory je v tomto případě stanovena na 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Termíny

Žádosti je možné podávat do 31. května 2023.

Co dál

Neváhejte se ozvat nejlépe hned a využít konzultaci zdarma, abychom stihli vše potřebné.

kontaktní stránka