program otevřen

Základní a střední školy

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury základních a středních škol.

Výše podpory
až 100 %
Příjem žádostí
do 31.12.2027

Podporované aktivity – základní školy

  • Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení.
  • Vnitřní konektivita škol.
  • Školní družiny a školní kluby.
  • Budování a modernizace zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol, pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi, pro zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov (doprovodná část projektu).

Oprávněný žadatel – základní školy

Oprávněným žadatelem jsou školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, NNO působící minimálně 2 roky před podáním žádosti v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb.

Výzva je určena pro subjekty Integrované teritoriální investice (méně rozvinuté regiony a přechodové regiony).

Podporované aktivity – střední školy

  • Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben SŠ, SŠ spojených s VOŠ, center odborné přípravy a konzervatoří ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení.
  • Vnitřní konektivita škol.
  • Školní kluby pro žáky nižšího stupně víceletých gymnázií.
  • Budování a modernizace zázemí (doprovodná část projektu).

Oprávnění žadatel – střední školy

Oprávněným žadatelem jsou školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti).

Výzvy jsou určeny pro méně rozvinuté regiony, přechodové regiony a více rozvinuté regiony.

Co dál

Ozvěte se nám co nejdříve se svými plány a záměry. Probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci a v případě vašeho zájmu následně rádi zařídíme zpracování povinných příloh, včasné podání žádosti i administraci dotace.
kontaktní stránka

Nebo se nejdřív podívejte na projekty, které se podařilo realizovat díky dotaci.

Výzvu IROP pro základní školy (č. 37) najdete tady.
Výzvy IROP pro střední školy najdete tady: méně rozvinuté regiony (č. 42), přechodové regiony (č. 43), více rozvinuté regiony (č. 44).