program uzavřen

Dotace IROP - Bezpečnost dopravy - MAS Rožnovsko

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy, místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy.

Výše podpory
až 95 %
Maximální výše
až 8 515 000 Kč
Příjem žádostí
do 14.5.2021
Celková alokace
8 515 000 Kč

Kdo může dotaci získat

  • kraje
  • obce
  • dobrovolné svazky obcí
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a DSO
  • provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy

Na co se dotace vztahuje

  • rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy
  • rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy
  • rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu
  • realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy
  • je možná realizace zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí

Základní podmínky a cíle programu

Tato dotační výzva od Místní akční skupiny Rožnovsko si dává za cíl rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků, stezek, podchodů a lávek podél silnic I., II. a III. třídy a tramvajových a železničních drah.
Dále si klade za cíl zvýšit bezpečnost prvků silniční, železniční, cyklistické a pěší dopravy a aplikovat opatření pro zmírnění a kompenzaci negativních vlivů dopravy na životní prostředí (například výsadba doprovodných zelených ploch).