program otevřen

Energetické úspory veřejných budov

Dotace je určena pro vlastníky veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace, primárně s využitím obnovitelných zdrojů.

Výše podpory
až 60 %
Příjem žádostí
do 31.10.2024
Celková alokace
1 000 000 000 Kč

Dotace je určena pro vlastníky veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace, primárně s využitím obnovitelných zdrojů.

Dotační výzva podporuje zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, zajištění řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, stínicích prvků eliminujících letní přehřívání budovy, instalace účinných technologií snižujících spotřebu energie.

Podporované aktivity

Podívejme se na konkrétní aktivity, které lze ze získaných prostředků hradit.

Snížení energetické náročnosti veřejných budov

 • komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy,
 • systémy využívající odpadní teplo,
 • systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
 • rekonstrukce rozvodné a regulační části otopné soustavy,
 • modernizace vnitřního osvětlení,
 • ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech aspektech jejích provozu např.:
  • zavedení energetického managementu, včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie,
  • rekonstrukce předávacích stanic tepla,
  • rekonstrukce teplovodních rozvodů v rámci areálových škol, nemocnic apod. s jednou centrální kotelnou,

Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov

 • opatření k eliminaci negativních akustických jevů.
 • vnější nebo meziokenní stínící prvky.

Výstavba či rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

 • výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívající fosilní paliva nebo elektrickou energii za – tepelné čerpadlo, kotel na biomasu, kondenzační kotel na zemní plyn, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,
 • instalace solárně – termických systémů,
 • instalace fotovoltaických systémů, včetně bateriové,
 • rekonstrukce či výměna stávajícího OZE za OZE.

Oprávnění žadatelé

 • obce
 • kraje
 • dobrovolné svazky obcí
 • státní či národní podniky
 • správa železnic, státní organizace
 • státní příspěvkové organizace
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • veřejnoprávní instituce
 • městské části hl. města Prahy
 • příspěvkové organizace Územních samosprávných celků
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nestátní neziskové organizace, (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazky
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Výše dotace

Podpora činí maximálně 50 nebo 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu (dle rozsahu renovace).

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 1. 7. 2024
Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2024
Projekty musí být realizovány nejpozději do: 15. 6. 2026.

Co dál

Víme, co funguje, a rádi se o to podělíme i s vámi. Neváhejte se na nás obrátit třeba jen pro radu nebo vysvětlení nejasnosti, a to v rámci bezplatné konzultace.
kontaktní formulář

Dotační výzvu NPŽP 8/2024 najdete tady.

Logo Artendr

Manažer dotační výzvy

Ondřej Chyba

Obchodní zástupce

Ondřej Chyba