program otevřen

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2020

Výše podpory
až 70 %
Maximální výše
až 50 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 12.2.2021
Celková alokace
500 000 000 Kč

Kdo může dotaci získat

  • obec
  • kraj

Na co se dotace vztahuje

Určeno na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí a krajů poškozeného živelní pohromou, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený. Jedná se zejména o veřejnou infrastrukturu zřizovanou nebo užívanou ve veřejném zájmu:

  • Dopravní infrastruktura (komunikace, mosty, lávky, propustky, parkovací a odstavné plochy)
  • Technická infrastruktura
  • Stavby občanské vybavenosti
  • Veřejné prostranství

Základní podmínky a cíle programu

Cílem podprogramu je přispět prostřednictvím dotace k obnově základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy.