program uzavřen

Program COVID - nájemné III

Výše podpory
až 50 %
Maximální výše
až 10 000 000 Kč
Příjem žádostí
do 8.4.2021

Kdo může dotaci získat

  • právnická osoba vykonávající podnikatelskou činnost
  • fyzická osoba vykonávající podnikatelskou činnost

Na co se dotace vztahuje

  • výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období
  • tuto výzvu nelze kombinovat s výzvami staršími (COVID - Nájemné II ani I)

Základní doklady, které musí žadatel doložit

  • Doklad o uhrazení obvyklé výše nájemného za alespoň 2 po sobě jdoucí měsíce z období od 1. července 2019 do 30. září 2020
  • Doklad potvrzující uhrazení části rozhodného nájmu na danou provozovnu alespoň ve výši požadované podpory
  • Čestné prohlášení pronajímatele, o existujícím nájemním vztahu
  • Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky Výzvy 3

Základní cíle programu

  • Program je určen podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny, které využívají pro maloobchodní podnikatelskou činnost - prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům (spotřebitelům).