program uzavřen

UZAVŘENO Zdroje energie v bytových domech - dotace SFŽP

Získejte dotaci na vybudování alternativních zdrojů tepla. Tento dotační titul vám může přispět na výměnu a instalaci nových tepelných zdrojů (tepelná čerpadla, kotle apod.). Maximální výše odměny je na jednu bytovou jednotku při využití všech možností financování.

Výše podpory
až 50 %
Maximální výše
až 311 000 Kč
Příjem žádostí
do 30.6.2025
Celková alokace
5 000 000 000 Kč

Oprávněný žadatel o dotaci

 • Vlastník stávajícího bytového domu
 • Stavebník nového bytového domu
 • Společenství vlastníků jednotek stávajícího bytového domu
 • Pověřený vlastník bytového domu
 • Nabyvatelé bytové jednotky v novém bytovém domě
 • Osoba, která svědčí právo stavby nového bytového domu

Dotace jsou v tomto dotačním titulu rozděleny do 4 podoblastí:

C.1 - Výměna zdrojů tepla

Pořízení a instalace nového hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění v následujících případech výměny:

 • kotlů na pevná paliva, nižší než 3. třídy
 • kotlů na otopné oleje za některý z těchto zdrojů - kotel-bio, kamna-bio+, TČ-vytápění, TČ-vzduch, kotel - plyn, CZT, kogenerace

C.2 - Příprava teplé vody

Podpora bude poskytnuta na pořízení a instalaci nového systému pro ohřev vody včetně jejich příslušenství a zapojení. Podporovány jsou následující systémy:

 • solární ohřev vody
 • využití tepelného čerpadla pro ohřev vody

Výše podpory se stanoví jako součin jednotkové výše podpory stanovené dle podoblasti podpory a počtu bytových jednotek, které jsou na tento zdroj napojeny.

Výše podpory a u jednotlivých opatření:

 • solární termický ohřev vody s volitelnou možností podpory vytápění - 13 000 Kč
 • solární fotovoltaický ohřev vody - 13 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo pro ohřev vody - 20 000 Kč

O podporu nelze žádat, pokud již byla na stejný objekt poskytnuta nebo je poskytována:

 • podpora na tepelné čerpadlo
 • podpora na jiný solární systém pro ohřev vody, včetně fotovoltaických s využitím přebytků výroby el. energie na ohřev vody
 • VZT jednotku se zpětným získáváním tepla s využitím tepelného čerpadla, s ohřevem vody

C.3 - Fotovoltaické systémy (FVE)

Podpora pořízení a instalace nového fotovoltaického systému propojeného s rozvody el. energie bytového domu a distribuční soustavou, určené pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v budově nebo v místním energetickém společenství, do něhož. je tato budovy zapojena, na který je podána žádost o podporu.

Maximální výše podpory za jednotlivé části systému:

 • za 1 kWp instalovaného výkonu - 15 000 Kč
 • za 1 kWp el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia - 10 000 Kč
 • za 1 připojenou bytovou jednotku k FV systému - 5 000 Kč

C.4 - Větrání

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci systému řízeného větrání se zpětným získávání tepla včetně jejich příslušenství a zapojení.

Větrací systém musí být navržen dle platných norem a musí zajišťovat řízené větrání všech obytných místností a místností s předpokládaným dlouhodobým pobytem osob.

Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla je 75 %.

V případě jednotek, u nichž je ke zpětnému získávání tepla využíváno pouze tepelné čerpadlo, jsou podporovány pouze systémy využívající získané teplo k ohřevu vody.

C.5 - Využití tepla z odpadních vod

Poslední z podoblastí poskytuje finance na instalaci centrálních systémů využívajících teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody.

Maximální výše podpory na jeden centrální systém pro využití tepla z odpadní vody je 15 000 Kč.

Při použití zařízení bez tepelného čerpadla musí být využito zařízení s výrobcem deklarovanou účinností zpětného získávání tepla minimálně 40 %.

Výše dotace

Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotkových výší podpory na jednotlivé konstrukce obálky budovy, která jsou předmětem opatření.

Podmínky a cíle dotačního titulu

Cíle

Cílem výzvy je snížení energetické náročnosti, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a realizace adaptačních opatření v reakci na změnu klimatu ve stávajících a nově budovaných bytových domech.

Podporované aktivity

 • Výměna výplní stavebních otvorů
 • Zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí na obálce budovy pomocí tepelněizolačních materiálů

Uznatelné náklady:

 • Nákup či výstavba nízkoenergetických domů
 • Zateplení vnější stěny, střechy, podlahy nad venkovním prostorem, lehkého obvodového pláště, konstrukce k nevytápěným prostorům a k sousední budově
 • Výměna výplní stavebních otvorů
 • Zateplení konstrukce k zemině
 • Statické zajištění a komplexní příprava podkladu před instalací ETICS (kontaktní vnější zateplovací systém)

Další podmínky pro poskytnutí podpory

 • Podporována jsou pouze opatření realizována a uhrazena po 1. lednu 2021
 • Nepřipouští se současná podpora navrhovaných opatření z jiných dotačních programů Fondu
 • Žadatel je povinen identifikovat veškeré transakce související s projektem odděleně od ostatních účetních transakcí, které s projektem nesouvisejí
 • Podporu nelze poskytnout na změny opatření, na která byla v minulosti poskytnuta podpora z veřejných zdrojů a u kterých ještě neuplynula doba udržitelnosti
 • Podpora může být poskytnuta žadateli, který nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti u některého z orgánů veřejné správy nebo není ve finančních obtížích

Další informace naleznete na stránce Nová zelená úsporám - dokumenty.

Proč žádat o dotaci s námi?

 • Přes 10 let zkušeností s dotacemi
 • Dlouhodobá úspěšnost přes 80 % při získávání dotací
 • Pod jednou střechou děláme projektovou dokumentaci, dotační management a administraci veřejných zakázek - vše rychle a efektivně
 • Jen v roce 2020 jsme podali 112 úspěšných žádostí a získali přes 700 milionů korun pro naše klienty - koukněte na naše reference Dotační průvodce / ARTENDR