program připravujeme

Domovní čistírny odpadních vod - dotace SFŽP

SFŽP připravil pro obce 300 000 000 Kč na podporu kvalitnějšího nakládání s odpadními vodami pomocí domovních čistíren odpadních vod. Dotace je určena pro oblasti, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.

Výše podpory
až 80 %
Maximální výše
až 1 500 000 Kč
Příjem žádostí
do 31.12.2023
Celková alokace
300 000 000 Kč

Oprávněný žadatel o dotaci

 • Obce

Výše dotace

Maximální výše podpory činí 80 % způsobilých výdajů.

Maximální dotace je až 1 500 000 Kč.

Podmínky a cíle dotačního titulu

Cíle

Cílem tohoto dotačního titulu je prevence a omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů díky realizaci soustav DČOV do kapacity 50 EO (ekvivalentní obyvatel).

Podporované aktivity

 • Realizace soustav individuálních čistíren odpadních vod pro budovy ve vlastnictví obce

Uznatelné náklady:

 • Nákup zařízení DČOV
 • Instalace a zprovoznění zařízení:
  • realizace souvisejících stavebních prací a dodávek nezbytných pro instalaci a zprovoznení DČOV
  • instalace monitorovacích zařízení a souvisejících technologií
  • proškolení odborně kvalifikované osoby
 • Vedlejší výdaje maximálně do 10 % celkových způsobilých výdajů
  • odborný posudek
  • hydrometeorologický posudek
  • projektová dokumentace
  • zadávací dokumentace
  • technický a autorský dozor
 • Povinná publicita projektu - max. 5 000 Kč

Jedná se pouze o výdaje projektu, které jsou prokazatelné bankovním výpisem, které vznikly a byly uhrazeny nejdříve v den vyhlášení této výzvy, s výjimkou výdajů na přípravu projektu, které mohou být vzniklé a uhrazené i před tímto datem.

Další informace naleznete na stránce 1.3.B - Domovní čistírny odpadních vod.

Proč žádat o dotaci s námi?

 • Přes 10 let zkušeností s dotacemi
 • Dlouhodobá úspěšnost přes 80 % při získávání dotací
 • Pod jednou střechou děláme projektovou dokumentaci, dotační management a administraci veřejných zakázek - vše rychle a efektivně
 • Jen v roce 2020 jsme podali 112 úspěšných žádostí a získali přes 700 milionů korun pro naše klienty - koukněte na naše reference Dotační průvodce / ARTENDR